Skip to main content

Table 12 MPI summary of means by city

From: Equity and efficiency of health care resource allocation in Jiangsu Province, China

  TEC TC PETC SEC TFPC
Nanjing 1 1.058 1 1 1.058
Wuxi 0.958 1.006 0.959 0.998 0.964
Changzhou 1 0.997 1 1 0.997
Suzhou 1 0.979 1 1 0.979
Zhengjiang 1.01 1 1 1.010 1.010
Nantong 1 0.992 1 1 0.992
Yangzhou 1.047 0.991 1 1.047 1.038
Taizhou 1.024 1 1 1.024 1.023
Xuzhou 1 0.967 1 1 0.967
Lianyungang 1.001 0.930 0.974 1.028 0.931
Huaian 1.011 1.009 1.010 1.001 1.021
Yancheng 1.008 0.940 1 1.008 0.948
Suqian 1 0.901 1 1 0.901
Mean 1.004 0.982 0.996 1.009 0.986