Skip to main content

Table 10 Variation of inputs and outputs needed to be adjusted in 2019

From: Equity and efficiency of health care resource allocation in Jiangsu Province, China

City input output
I1 I2 I3 I4 I5 O1 O2 O3
Nanjing 0 0 0 0 0 0 0 0
Wuxi −0.031 −1.358 0 −4.537 −77.563 511.220 0.099 0
Changzhou 0 0 0 0 0 0 0 0
Suzhou 0 0 0 0 0 0 0 0
Zhengjiang 0 0 0 0 0 0 0 0
Nantong 0 0 0 0 0 0 0 0
Yangzhou 0 0 0 0 0 0 0 0
Taizhou 0 0 0 0 0 0 0 0
Xuzhou 0 0 0 0 0 0 0 0
Lianyungang − 0.121 − 0.071 0 − 0.282 −5.125 755.590 0.350 242,561.070
Huaian 0 0 0 0 0 0 0 0
Yancheng 0 0 0 0 0 0 0 0
Suqian 0 0 0 0 0 0 0 0