Skip to main content

Table 8 Calculating the PMHE mean value of Bootstrap bias results by different methods

From: Is the allocation of medical and health resources effective? Characteristic facts from regional heterogeneity in China

provinces Super SBM model Nonradial CCR model Stage 1 Malmquist model
Anhui 0.051 0.017 0.012 0.322
Beijing 0.062 0.022 0.017 0.345
Fujian 0.073 0.042 0.030 0.320
Gansu 0.043 0.006 0.005 0.108
Guangdong 0.110 0.028 0.022 0.332
Guangxi 0.054 0.018 0.015 0.142
Guizhou 0.056 0.029 0.019 0.223
Hainan 0.081 0.037 0.026 0.414
Hebei 0.054 0.016 0.012 0.155
Henan 0.047 0.012 0.009 0.163
Heilongjiang 0.037 0.006 0.005 0.166
Hubei 0.047 0.009 0.007 0.151
Hunan 0.046 0.013 0.008 0.071
Jilin 0.043 0.008 0.007 0.216
Jiangsu 0.113 0.030 0.025 0.212
Jiangxi 0.062 0.023 0.018 0.311
Liaoning 0.042 0.008 0.006 0.184
Inner Mongolia 0.040 0.003 0.003 0.099
Ningxia 0.092 0.024 0.018 0.251
Qinghai 0.049 0.013 0.011 0.248
Shandong 0.098 0.033 0.025 0.330
Shanxi 0.043 0.003 0.003 0.055
Shaanxi 0.041 0.006 0.005 0.142
Shanghai 0.100 0.024 0.019 0.240
Sichuan 0.039 0.010 0.007 0.112
Tianjin 0.087 0.029 0.019 0.177
Tibet 0.081 0.045 0.036 0.323
Xinjiang 0.065 0.016 0.012 0.183
Yunnan 0.051 0.015 0.011 0.233
Zhejiang 0.073 0.020 0.016 0.284
Chongqing 0.044 0.011 0.008 0.164