Skip to main content

Table 5 Mean PMHE of provinces or cities from 2005 to 2017

From: Is the allocation of medical and health resources effective? Characteristic facts from regional heterogeneity in China

Mean PMHE DMU
the East the Central the West the Northeast
PMHE≥1.0 Guangdong, Hainan, Jiangsu, Shandong, Shanghai, Zhejiang Jiangxi Ningxia, Tibet, Xinjiang  
0.9 ≤ PMHE<1.0 Beijing, Fujian, Hebei, Tianjin Anhui Guangxi, Qinghai, Yunnan  
0.8 ≤ PMHE<0.9   Henan,
Hubei, Hunan
Guizhou, Sichuan, Chongqing  
0.7 ≤ PMHE<0.8    Gansu, Shaanxi Liaoning
0.6 ≤ PMHE<0.7   Shanxi Inner Mongolia Heilongjiang, Jilin