Skip to main content

Advertisement

Table 9 MPI of 31 provinces in rural China from 2007 to 2016

From: Health expenditure efficiency in rural China using the super-SBM model and the Malmquist productivity index

Provinces effch techch pech sech tfpch
Beijing (E) 1.007 1.021 1.000 1.007 1.028
Tianjin (E) 1.021 0.993 1.002 1.019 1.014
Hebei (E) 1.006 0.913 1.001 1.006 0.919
Shanxi (C) 0.998 0.938 1.000 0.998 0.936
Inner Mongolia (W) 0.993 0.990 1.000 0.993 0.983
Liaoning (NE) 1.006 0.949 1.003 1.003 0.955
Jinlin (NE) 0.987 0.945 0.989 0.998 0.932
Heilongjiang (NE) 0.992 0.929 1.006 0.986 0.922
Shanghai (E) 1.000 0.970 1.000 1.000 0.970
Jiangsu (E) 1.006 0.997 1.005 1.001 1.003
Zhejiang (E) 1.022 1.030 1.012 1.010 1.053
Anhui (C) 1.003 0.900 1.013 0.990 0.903
Fujian (E) 0.990 0.994 0.993 0.997 0.984
Jiangxi (C) 1.008 0.930 1.007 1.001 0.937
Shandong (E) 1.000 0.978 1.000 1.000 0.978
Henan (C) 0.991 0.915 0.994 0.997 0.907
Hubei (C) 1.000 0.934 1.001 0.998 0.934
Hunan (C) 1.000 0.945 1.000 1.000 0.945
Guangdong (E) 0.964 0.938 0.979 0.984 0.904
Guangxi (W) 0.983 0.922 0.987 0.995 0.906
Hainan (E) 0.958 0.920 0.970 0.988 0.882
Chongqing (W) 1.000 0.970 1.000 1.000 0.970
Sichuan (W) 1.010 0.921 1.018 0.993 0.931
Guizhou (W) 0.999 0.898 1.006 0.993 0.897
Yunan (W) 1.030 0.912 1.032 0.999 0.940
Tibet (W) 1.070 0.906 1.000 1.070 0.969
Shaanxi (W) 1.008 0.921 1.007 1.001 0.928
Gansu (W) 1.012 0.892 1.011 1.001 0.902
Qinghai (W) 1.040 0.941 1.058 0.983 0.979
Ningxia (W) 0.991 0.909 1.007 0.984 0.902
Xinjiang (W) 1.009 1.017 1.024 0.985 1.026
Average 1.003 0.946 1.004 0.999 0.949
  1. E, NE, C and W in parentheses refer to the east, northeast, central and west areas, respectively