Skip to main content

Table 3 Regional distribution of per 10, 000 km2 health resources in 2013

From: National equity of health resource allocation in China: data from 2009 to 2013

Region Area (10,000 square kilometers) Health care institutions Health technical personnel Beds in health care institutions Health investment
Shanghai 0.63 0.78 24.94 18.14 341.14
Tianjin 1.13 0.41 7.18 5.11 114.11
Jiangsu 10.26 0.30 4.18 3.59 46.38
Anhui 13.97 0.18 1.81 1.69 25.90
Guangdong 18 0.27 3.08 2.10 31.63
Beijing 1.68 0.58 12.13 6.19 164.36
Yunnan 38.33 0.06 0.50 0.55 7.84
Zhejiang 10.2 0.29 3.46 2.26 34.39
Hei Longjiang 45.48 0.05 0.46 0.42 4.19
Hainan 3.40 0.15 1.41 0.94 20.47
Hubei 18.59 0.19 1.66 1.55 17.33
Chongqing 8.23 0.23 1.73 1.79 24.06
Ningxia 6.64 0.06 0.56 0.47 8.10
Guangxi 23.6 0.14 1.02 0.79 12.10
Jilin 18.74 0.11 0.78 0.71 9.69
Fujian 12.13 0.23 1.63 1.29 18.49
Henan 16.7 0.43 2.81 2.57 29.49
Shandong 15.38 0.49 3.88 3.18 31.59
Liaoning 14.59 0.24 1.75 1.66 15.73
Xinjiang 166.00 0.01 0.09 0.08 0.97
Guizhou 17.60 0.17 0.89 0.95 12.99
Jiangxi 16.70 0.23 1.14 1.04 15.70
Hunan 21.18 0.29 1.53 1.48 16.17
Inner Mongolia 118.3 0.02 0.13 0.1 1.66
Sichuan 48.14 0.17 0.89 0.89 10.12
Shaanxi 20.56 0.18 1.16 0.9 12.51
Gansu 45.44 0.06 0.26 0.26 3.65
Qinghai 72.23 0.01 0.04 0.04 0.95
Hebei 18.77 0.42 1.77 1.62 20.28
Shanxi 15.63 0.26 1.30 1.10 12.90
Tibet 122.80 0.01 0.01 0.01 0.33