Skip to main content

Table 2 Regional distribution of per capita health resources in 2013

From: National equity of health resource allocation in China: data from 2009 to 2013

Region Population (10,000 person) Health care institutions Health technical personnel Beds in health care institutions Health investment
Shanghai 2415 2.04 65.05 47.33 0.09
Tianjin 1472 3.19 55.08 39.19 0.09
Jiangsu 7939 3.90 54.02 46.39 0.06
Anhui 6030 4.09 42.05 39.14 0.06
Guangdong 10644 4.49 52.02 35.55 0.05
Beijing 2115 4.58 96.34 49.18 0.13
Yunnan 4687 5.18 41.23 44.83 0.06
Zhejiang 5498 5.47 64.11 41.85 0.06
Hei Longjiang 3835 5.57 54.13 49.33 0.05
Hainan 895 5.60 53.74 35.85 0.08
Hubei 5799 6.14 53.34 49.70 0.06
Chongqing 2970 6.37 47.86 49.63 0.07
Ningxia 654 6.47 57.00 47.54 0.08
Guangxi 4719 7.19 51.05 39.67 0.06
Jilin 2751 7.24 53.04 48.41 0.07
Fujian 3774 7.47 52.34 41.36 0.06
Henan 9413 7.59 49.77 45.66 0.05
Shandong 9733 7.75 61.33 50.31 0.05
Liaoning 4390 8.11 58.02 55.10 0.05
Xinjiang 2264 8.24 64.41 60.64 0.07
Guizhou 3502 8.33 44.52 47.60 0.07
Jiangxi 4522 8.60 42.04 38.54 0.06
Hunan 6691 9.30 48.29 46.95 0.05
Inner Mongolia 2498 9.31 59.34 48.09 0.08
Sichuan 8107 9.87 52.67 52.62 0.06
Shanxi 3764 9.87 63.51 49.18 0.07
Gansu 2582 10.34 45.73 44.96 0.06
Qinghai 578 10.42 56.13 51.06 0.12
Hebei 7333 10.70 45.42 41.39 0.05
Shanxi 3630 11.10 56.03 47.55 0.06
Tibet 312 21.55 37.30 35.25 0.13